This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

Klub SBTC CZ, z.s., má tyto druhy členství:

a) řádný člen,
b) přidružený člen,
c) čestný člen,
d) příznivec plemene a
e) junior.

1. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let; státní občanství České republiky není podmínkou.

2. Přidruženým členem se může stát jen osoba blízká člena řádného; na rozdíl od řádného člena přidružený člen nedostává klubový časopis, jinak má práva a povinnosti člena řádného.

Poznámka: Podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:  „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen "partner"); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

3. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která má zvláštní zásluhy o rozvoj chovu plemene SBT anebo o jeho propagaci. Vznik čestného členství není vázán na podání přihlášky, nýbrž na návrh výboru. Čestný člen neplatí členský příspěvek, jinak má všechna práva a povinnosti člena řádného.

4. Příznivcem plemene se může stát občan České republiky starší 15 let. Příznivec plemene nemá aktivní (právo volit) ani pasivní (právo být volen) volební právo do orgánů klubu SBT. Nemá právo hlasovat na zasedání členské schůze. Příznivec plemene dostává klubový časopis a má právo na slevu z účastnických poplatků na vybraných akcích pořádaných klubem SBT.

5. Juniorem se může stát občan České republiky mladší 18 let. Junior má právo se zúčastnit zasedání členské schůze bez hlasovacího práva a nemá právo volební, aktivní ani pasivní. Junior dostává  klubový časopis a má právo na slevu z účastnických poplatků na vybraných akcích pořádaných klubem SBT. Členství junior zaniká také dovršením 18 let věku; to neplatí, pokud junior před dovršením 18 let požádá o přeřazení do jiného druhu členství. Členský příspěvek spojený s nově nabytým druhem členství platí bývalý junior až v následujícím kalendářním roce.

Podrobnosti o zrušení (zániku) členství a o právech a povinnostech členů najdete ve Stanovách klubu, čl. V a VI.

Upozorňujeme, že výhody (např. slevy na chovatelských poplatcích, na účastnických poplatcích na výstavy či sportovně-výcvikové akce pořádané klubem) může čerpat jen ten, kdo je zároveň členem a zároveň je uveden v průkazu původu psa jako majitel. 

Přihlášku najdete zde.

Výše ročních členských poplatků
nový člen Kč 1000,-
přidružený člen, junior, příznivec Kč 500,-

Číslo účtu klubu: 175008215/0300.

Při všech platbách na účet klubu zásadně uvádějte svůj variabilní symbol (=vaše členské číslo).

Další podrobnosti o platbách naleznete v Platebním řádu klubu.

Pokud potřebujete potvrzení o členství (například některé kynologické organizace vyžadují členství v kynologickém klubu, aby připustily psa ke zkoušce apod.), zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ve wordu předvyplněnou tuto žádost.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440