This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

Obsah :

Základní pojmy
Výstavní třídy
Jak přihlásit psa na výstavu
Výstavy v zahraničí
Veterinární podmínky
Příprava, pomůcky a vybavení na výstavu
Vhodné oblečení a vybavení psa
Výstavní den od A do Z
Práce v kruhu a komunikace s rozhodčím
Výstavní tituly
Soutěže povinné na národních a mezinárodních výstavách
Nepovinné soutěže
Šampionáty udělované v České republice
Šampionáty udělované na Slovensku
Ostatní šampionáty
Řády a předpisy
Odkazy


Základní pojmy

Výstava - činnost, která reprezentuje kynologii před veřejností, přispívají k její propagaci a k povzbuzení zájmu o chov a držení jednotlivých plemen psů.
Výstavní kruh - jedná se o ohraničený prostor. V uzavřené hale se používá koberec nebo kobercové pásy, venku se obvykle páskou pouze vyznačí čtverec nebo obdélník ( povrch je zpravidla travnatý, nicméně setkali jsme se i s asfaltem nebo povrchem betonovým ). Není nikde přesně specifikováno, jak by měl být kruh velký, ale obecně platí, že by měl odpovídat vystavovanému plemeni s ohledem na počet přihlášených jedinců. V tomto prostoru je rovněž umístěn stůl pro posuzovatele (rozhodčího), jeho zapisovatele a vedoucího kruhu. Výjimečně se můžeme setkat s tím, že je zde ještě umístěn stůl, na kterém probíhá posouzení psa v postoji (včetně zubů, u samců se kontrolují také varlata). Je nutno dodat, že tento způsob posouzení je pro naše plemeno krajně nevhodný.
Vystavovatel (handler) - zpravidla majitel psa nebo osoba pověřená majitelem k předvedení psa na výstavě.
Rozhodčí – je odborník, který úspěšně prošel vzdělávacím programem ČMKU a splnil všechny potřebné podmínky a zkoušky nezbytné pro výkon rozhodčího. Musí být uveden v celostátním seznamu rozhodčích/mezinárodních rozhodčích a musí mít kvalifikaci k posuzování příslušného plemene.
Hospitant - je jiným slovem adept na rozhodčího z exteriéru daného plemene. Zcela spolupracuje s rozhodčím, který jej vede. Může s jeho souhlasem posuzovat, zadávat známky, diktovat posudky a stanovovat pořadí. Veškeré dokumenty však podepisuje a je za ně také plně zodpovědný pouze delegovaný rozhodčí.
Vedoucí kruhu - Vedoucí kruhu musí znát dokonale výstavní řád a má za úkol pomáhat organizovat činnost rozhodčímu, je zodpovědný za zajištění veškerých pomůcek pro označení zadaných známek (razítka, kartičky s tituly, eventuelně medaile, poháry, ceny) a za bezproblémový průběh posuzování. Dále zve do kruhu jedince příslušné třídy psů a fen podle zavedeného harmonogramu a katalogových čísel, přejímá doklady od vystavovatelů a zapisuje zadané známky na tabuli. Vedoucí kruhu nesmí v žádném případě zasahovat do pravomocí rozhodčího, zejména pak do jeho rozhodování.
Zapisovatel - zapisuje posudky, které jsou mu diktovány rozhodčím. Také může pomáhat vedoucímu kruhu s uspořádáním dokladů na stole a s další jeho činností.
Výstavní postoj - určená pozice typická pro konkrétní plemeno. V tomto postoji jsou také zpravidla kontrolovány zuby, skus, kvalita srsti a u psů varlata.

Výstavní třídy

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.
Třídy povinné:
• třída mladých; 9 - 18 měsíců;
• mezitřída; 15 - 24 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění;
• třída otevřená; od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění;
• třída pracovní; od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk. X. Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje národní certifikát. Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU;
• třída šampionů; od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI;
• třída veteránů; od 8 let;
• třída vítězů; od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
Dále mohou být otevřeny:
• třída štěňat; 4 - 6 měsíců;
• třída dorostu; 6 - 9 měsíců;
• třída čestná; od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampiona či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene;
• třída mimo konkurenci; od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

IMGL1235w

Jak přihlásit psa na výstavu

Přehled všech výstav v České republice je uveden na portálu ČMKU – sekce akce -výstavy – selekce MV/NV/speciální/klubové/ostatní/všechny..

Po kliknutí na link konkrétní výstavy se dostanete na webové stránky pořadatele, kde jsou konkrétní informace a dokumenty (propozice + přihláška), informace o rozhodčích, průběžné informace o obsazení kruhů a další.
Nejčastější jsou dva základní způsoby přihlášení:
a) písemnou formou;
b) elektronicky.

V prvním případě si vytisknete přihlášku, vyplníte ji dle písemných pokynů pořadatelů, přiložíte potřebné dokumenty - doklad o zaplacení (složenka/doklad o el. platebním příkazu), kopii průkazu původu psa, případně kopii šampionátu (Ch, C.I.B. ) nebo titul Klubový vítěz, Vítěz Speciální výstavy, Národní vítěz pro přihlášení do třídy vítězů na Klubové výstavě SBTC CZ, případně ještě kopii pracovního certifikátu (pro přihlášení do třídy pracovní na NV, Klubové nebo Speciální výstavě klubu SBTC CZ) a vše pošlete (raději doporučeně) na adresu uvedenou v propozicích a zpravidla i na přihlášce.
Ve druhém případě využijete přihlašovací systém ČMKU – kontakty – doggofice on-line přihlášky. Pokud ještě nemáte založen uživatelský účet můžete si ho vytvořit kliknutím na "Nový uživatel". Zobrazí se vám formulář pro vyplnění registračních údajů. V části "Registrace nového uživatele" vyplňte Vaše přihlašovací údaje - jméno, email, heslo a další povinné údaje. Přihlašovací jméno a email musí být v systému jedinečné. Po vyplnění Vám přijde potvrzení o registraci i s autorizační adresou.
Výhodou tohoto systému je nesporně to, že uchovává údaje o všech Vašich registrovaných psech a také Vaše údaje, takže samotné přihlášení na konkrétní výstavu v budoucnu opravdu trvá pouze několik málo minut – z rolovací nabídky vybíráte výstavu, následně vybíráte psa nebo psy a následně přikládáte elektronické přílohy (scan rodokmenu, doklad o zaplacení aj.) Informace o změně statusu Vaší přihlášky máte průběžně k dispozici jak v náhledu, tak prostřednictvím potvrzovacích mailů do Vaší schránky.
Zpravidla 10 dní před výstavou Vám poštou/elektronicky přijde tzv. „Vstupní list“, který potvrzuje Vaše přijetí na výstavu. Pokud ve vstupním listu najdete nějaké nesrovnalosti, doporučuji se mailem/telefonicky dotázat pořadatele a ještě před výstavou vše vyřešit. Na výstavě se nachází tzv. výstavní kancelář, kde rovněž můžete vyřešit případné problémy, které by se objevily.
Ve vstupním listu najdete katalogové číslo, pod kterým budete vystavovat, den vystavení, jméno přihlášeného psa, kruh ve kterém budete posuzováni a třídu do které máte psa přihlášeného a obvykle také to, zda máte zaplacený výstavní poplatek.

Výstavy v zahraničí

Pro výstavy v zahraničí platí podobný přihlašovací systém, tedy písemná forma nebo elektronicky.

• Zwiazek Kynologiczny w Polsce (www.zkwp.pl)
klik Wystawy v Polsce rok/rok (termín, místo, druh) + INFO, po rozkliku website pořadatele/konkrétní stránky výstavy, Formularz zgłoszeniowy / Entry Form DOC PDF a nebo Formularz zgłoszeniowy online
• Slovenská kynologická jednota (www.skj.sk)
klik Kalendár xy, stránky výstavy (novinky, propozice, rozhodčí, přihláška, platby, kontakt), výborně zde funguje aplikace www.dogshow.sk, což je obdoba našeho Dogoffice , velmi podobná a stajně intuitivní.
• Anglie (www.thekennelclub.org.uk/)
- před přihlášením na výstavu musíte mít pro psa vyřízeno ATC (Authority to Compete = evidenční číslo v databázi Kennel Clubu v Anglii); toto neplatí pro jedince importované z UK, ti získali toto číslo hned po narození.
- na stránkách Kennel clubu si stáhnete Application for an Authority To Compete Number, Form 14. Tento formulář vyplníte, přiložíte všechny přílohy (musíte vyškrtat, chybu neuděláte) a pošlete na adresu The Kennel Club, 4a Alton House Of?ce Park, Gatehouse Way, Aylesbury Bucks, HP19 8XU. Stejně lze postupovat v elektronické verzi žádosti, kteroul lze rovněž dohledat na stránkách UK kennel clubu.
- vyřízení ATC trvá měsíc a déle! Samozřejmě se platí (cca 20 liber, lze zaslat pouze převodem z kreditní karty). Nejvyšší tituly psa, které chcete mít uvedeny v katalogu výstav, je nutno doložit kopiemi šampionátů (opět je zpoplatněno) přikládá se i oboustranná kopie průkazu původu a doklad, tj. potvrzení z ČMKU, že jste majitelem psa. Po vyřízení dostanete poštou A4 certifikát s registračním číslem ATC.
- přihlásit psa na výstavu můžete on-line přes internet nebo na papírovém formuláři poštou (www.fossedata.co.uk/Entries/login.asp)
- seznam výstav speciálně pro plemeno SBT je uveden na webových stránkách klubu SBTC CZ

DSC 0013

Veterinární podmínky

1. Česká republika

• Psi musí být klinicky zdrávi (není vyžadován doklad o klinickém vyšetření).
• Před vstupem do výstavních prostor (areál/pavilon) obvykle probíhá veterinární přejímka, tj. vizuální kontrola stavu psa, kontrola očkovacího průkazu/PET pasu s platnou vakcinací.
• Vždy musí být vakcinace proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.
• U některých výstav je vyžadována také imunita proti psince, parvoviróze a leptospiróze.
• POZOR, na místě výstavy nemusí být žádná veterinární přejímka. Pořadatel pouze splní oznamovací povinnost na Krajskou veterinární správu a odpovědnost za splnění podmínek je plně na majiteli/vystavovateli psa!

2. Země Evropské unie

• Psi musí být označeni mikročipem (tetování je uznáno v případě, kdy bylo realizováno před 3. 7. 2011).
• Psi musí být vždy vybaveni PET pasem.
• Platná vakcinace proti vzteklině ne mladší 21 dní (od 3 měsíců věku psa).
• Některé státy EU mají dodatečné veterinární podmínky, např. Finsko vyžaduje ošetření proti echinokokóze (v rozmezí 120 – 24 hodin před vstupem do země), a to přípravkem s účinnou látkou paraziquantel. Stejně tak UK.
• Do vybraných zemí je zakázán dovoz štěňat mladších 3 měsíců (Polsko, Francie, Itálie, Španělsko, Švédsko).
• U převozu 5 a více psů je vyžadováno veterinární osvědčení a veterinární potvrzení, že nejméně 24 hodin před odjezdem bylo provedeno klinické vyšetření.

Příprava, pomůcky a vybavení na výstavu

Nezbytné doklady na výstavu:

• Vstupní list (potvrzení o přijetí na výstavu) – tento vstupní list je současně vstupenkou pro jednu osobu zdarma, v případě většího množství přihlášených psů i pro více osob);
• Doklad o zaplacení výstavního poplatku (nebudete-li platit teprve na místě);
• PET pas (očkovací průkaz);
• Průkaz původu/ výstavní příloha (originál) pro zapsání výstavních ocenění;
• Další doklady podle požadavků pořadatele.

SBT BlackSilverPlatWideThumb SBT BrownGold3QuickThumb coudy (2)


Další důležité vybavení:

• Výstavní vodítko a obojek (vlastní, na které je pes zvyklý. Šílenost je koupit si nové před vstupem do kruhu).
• Náhradní výstavní vodítko/vodítka (pro případ nehody, přetržení spoje, zlomení karabiny nebo úchytu. Je to jistota!) + určitě doporučujeme navíc flexi vodítko pro jednodušší venčení.
• Náhradní oblečení.
• Miska na vodu.
• Láhev s vodou pro psa (absolutní nezbytnost, nepostradatelná v horku), používáme také láhev s rozprašovačem (v létě můžete také přidat kostky ledu), kterou používáme na rozprašování vody přímo do tlamy, případně pro chlazení podbřišku.
• Místo pro odpočinek psa (nejlépe výstavní klec, osvědčily se nám nylonové, snadno se transportují, v zahraničí často bývají klece k dispozici /světová výstava, evropská výstava../, někdy ve značném, někdy v omezeném počtu).
• Ručník pro psa.
• Deku/deky na přikrytí kovové klece.
• Potřeby pro poslední úpravu srsti/očí/tlamy před výstavou (vlhčené kapesníčky, žínka).
• Pamlsky do kapes pro stimulaci psa + pamlskovník.
• Skládací židličky.
• Doporučujeme holínky (není nic horšího, než když si ráno na travnaté ploše promáčíte svoje polobotky nebo balerínky).
• Doporučujeme stan (ideální je např. sekundový stan Quechua).
• Papírové kuchyňské utěrky/kapesníčky.
• Klip na výstavní číslo (nebo slídový rukávník). Ne vždy je výstavní číslo vybaveno samolepicím podkladem (Cruft´s, výstavy v PL, A, UK… )
• Sáčky na exkrementy (nebývají všude zapotřebí, stále častěji se lze setkat s dokonalým servisem, kdy na výstavě funguje služba určená výhradně k tomuto účelu a v případě potřeby ihned přiběhne).
• Kleštičky na klíšťata (mnohdy jsme se setkali přímo se zamořením travnaté plochy a okolí klíšťaty!)
• Opalovací krém.
• Krmení pro psa.
• Tužka, zápisník.
• Občerstvení (přímo na výstavě nemusí být příliš pestrá nabídka, často to není dostatečně blízko (a ne vždy se můžete od kruhu vzdálit).
• Doporučujeme výstavní vozík/rudlík ( ne vždy je výstavní prostor blízko kruhu/haly (zažili jsme i přesun cca 1 – 2 km!)

Vhodný oděv vystavovatele a vybavení psa

• Základem je vhodné oblečení, které musí být především pohodlné. Je vám celkem k ničemu, když budete mít na sobě oblek od Bosse, když se v něm nebudete moci hnout. Na druhé straně je fajn, že se cítíte super ve vašich starých rozedraných džínách, ale když vám z nich poleze spodní prádlo, popřípadě jsou vidět další části holého těla, mohu vás ujistit, že to zcela jistě není pěkný pohled ani pro rozhodčího a vůbec ne pro diváky.
SVÝM OBLEČENÍM DÁVÁTE ROZHODČÍMU NAJEVO RESPEKT A ÚCTU, protože drtivá většina rozhodčích posuzuje také v kostýmu nebo v obleku.
• Oblečení vybíráme podle typu výstavy, kdy na výstavu nižšího typu můžete zvolit méně formální oblečení, nicméně na klubovou výstavu nebo výstavu mezinárodní je dobře padnoucí kostým nebo oblek ideálním řešením. Na prestižních výstavách typu Cruftś, WDS, EDS... je to určitě povinnost!
• Výběr oblečení by měl být v každém případě podřízen barevnému rázu psa, což znamená, že nevolíme oblečení v barvě psa, ale naopak hledáme barevný odstín kontrastní, aby pes vynikl (velké komplikace vznikají například při focení u prestižních show, např. Šampion šampionů, u vítězů BOD, BIS.., kdy zaniká pes na pozadí).
• Možná ještě důležitější pro handlera než oblečení je jeho obuv. Ta by rozhodně měla být velice pohodlná. Není výjimkou, když profesionální handleři volí k obleku vhodnou sportovní obuv nebo velice pohodlné polobotky. Zásadně varujeme před lodičkami s podpatky nebo žabkami.
• Pro psa je nutný vhodný obojek a vodítko.
• Výběr barvy opět podle barevného rázu Vašeho psa (není nic otřesnějšího, než vidět celočerného psa s bílým obojkem a vodítkem). Osobně doporučujeme vodítka a obojky kožené, např. (www.stafbul.com)
• Někteří handleři používají pouze výstavní vodítka tzv. voďačky, ovšem jsou na ně zvyklí! Při nesprávné manipulaci mohou hrozit rizika velkých zranění (rozříznutá ruka), případně útěk psů z kruhu.
• Široké obojky, velké kovové stahováky, flexíky, široká barevná a dlouhá vodítka opravdu nejsou vhodná!

Výstavní den od A do Z

• V den výstavy psa ráno nekrmíme. Nenakrmený pes snáší lépe šrumec a nervozitu na výstavišti, ale i cestování autem nebo jiným dopravním prostředkem.
• Bezprostředně při vstupu na výstaviště ( areál/pavilon ) po vás může veterinární služba požadovat očkovací průkaz, kde si překontroluje platné očkování vašeho psa. Není výjimkou, že probíhá kontrola mikročipů, často jsme se s tím setkali ve Slovinsku, Francii a v Německu).
• Hned potom, co projdete veterinární prohlídkou, musíte vyhledat místo, kde je tzv. přejímka psů. Většinou to bývá někde v blízkosti vstupu na výstaviště. Zde po předložení vstupního listu obdržíte katalog a na některých výstavách zde zároveň obdržíte složky. Ve složkách naleznete diplom, tiskopis na psaní posudku a vaše katalogové číslo (většinou je to samolepka). Někdy jsou přiloženy i kupony na odběr vzorků krmiv.
• Pokud tyto složky nedostanete společně s katalogem, vyhledejte na výstavišti svůj výstavní kruh (číslo najdete ve vstupním listu a plán rozdělení kruhů bývá uveden v katalogu, nebo na velké tabuli v blízkosti přejímky psů). Složky vám vydá vedoucí kruhu před zahájením posuzování. Na některé výstavě vám v kruhu vydají pouze samolepku s číslem a složky dostanete až po posuzování.
• Výstavní areál – a to zejména u mezinárodních a národních výstav (speciálně v zahraničí) – bývá značně rozsáhlý. Pro lepší orientaci je většinou nedaleko vchodu umístěna mapa celého prostoru s rozdělením všech kruhů. Podle ní se tedy přesuneme ke kruhu. Zde si najdeme vhodné místo, kde můžeme uložit věci, rozložit klec pro psa (aby mohl nerušeně odpočívat, protože bude-li unavený a rozrušený, tak se nebude chtít dobře předvádět) a ideálně také židle pro nás. Je potřeba si uvědomit, že větší část výstavy strávíme hlavně čekáním, než na nás přijde řada.
• Konečně na nás přišla řada a jsme vedoucím kruhu vyzváni k nástupu. S sebou bereme pouze tiskopis posudku a diplom. V kruhu se řadíme podle katalogových čísel, posloucháme pokyny vedoucího kruhu a zároveň nepřetržitě sledujeme rozhodčího.
• Rozhodčí se někdy přivítá s vystavovateli podáním ruky a poté se už věnuje vlastnímu posuzování. Nejprve si zpravidla nechá předvést všechny psy najednou v pohybu, aby si utvořil základní přehled o konkurenci v dané třídě. Dále již posuzuje každého psa jednotlivě v pohybu, ve výstavním postoji, eventuelně na stole, kontroluje chrup, u psů varlata, případně další náležitosti dle požadavků standardu plemene (kvalitu srsti, osvalení, tělesné poměry – k měření mnohdy používá pomůcky) a podle zjištěných skutečností zadává známky. Rovněž mezi nejlépe oceněnými jedinci, většinou se jedná o známky výborná a velmi dobrá, stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců a dle svého uvážení může, ale nemusí zadat výstavní tituly. Je dobrým zvykem svá rozhodnutí vystavovatelům, ale i divákům zdůvodnit. Pokud pes získá titul, který jej opravňuje na postup do dalších soutěží, měl by na to rozhodčí vystavovatele upozornit.
• Každý vystavovatel obdrží tzv. posudkový list, kde je v záhlaví uveden druh výstavy, eventuelně adresa pořadatele, jméno psa a chovatelské stanice, jména rodičů, datum narození, číslo zápisu, plemeno, třída, do které je pes přihlášen a jméno a adresa majitele a případně i chovatele. Další část tiskopisu je věnována již samotnému posudku. Tento se svou délku může u jednotlivých rozhodčích značně lišit. Většinou se neuvádí podrobný popis jedince, ale jedná se o základní charakteristiku zvířete, jeho stáří, celkový vzhled jak ve statice, tak v pohybu a momentální kondice. Samozřejmě se popisují jak výrazné přednosti jedince (např. nádherný prostorný pohyb), tak i jeho nedostatky (např. chybějící zuby). Vykazuje-li pes z chovu vyřazující vadu, může být z posuzování vyloučen nebo oceněn známkou nedostatečná.
• Bohužel většina vystavovatelů opouští areál výstavy v okamžiku, kdy obdrží posudek, a to rychlostí přímo úměrnou jejich spokojenosti. Opravdu velkým zážitkem bývají závěrečné soutěže a skutečně se vyplatí se na ně podívat.
• Naše chování na výstavě by mělo být především sportovní, a to i v případě, že nejsme s výrokem rozhodčího právě extra spokojeni. Musíme si uvědomit, že on je ten, kdo má právo a zároveň povinnost posuzovat a proti jeho rozhodnutí se lze odvolat jen v případě hrubého porušení Výstavního řádu a příslušných směrnic. Je krajně nevhodné bombardovat rozhodčího svými výčitkami a rozhořčením nebo na jeho adresu vysílat neslušné poznámky o jeho odborné způsobilosti nebo o předem prodaných titulech apod.
• Nepsaným pravidlem fair play je vítězi potřást rukou a to zejména ocitneme-li se na druhém až čtvrtém místě, tedy v pořadí, v příslušné třídě. A pokud jsme zrovna nevyhráli, nevěšme zbytečně hlavu, příště na jiné výstavě ve zcela jiné konkurenci a klidně i u toho samého rozhodčího můžeme dopadnout daleko lépe.

Práce v kruhu a komunikace s rozhodčím

• Výstavní číslo si připevníme vždy na místo, kde nepřekáží nám ani našemu psovi ( levá strana hrudníku/paže nad loktem ), ještě před vstupem do kruhu.
• Do kruhu vcházíme vždy včas, s perfektně připraveným psem, a rozhodně již také s perfektním předvedením ve výstavním pohybu. Zařadíme se podle čísla tak, abychom neomezovali vystavovatele, kteří stojí vedle nás, tedy ne příliš blízko, ale ani moc daleko. Pokud jsme utiskováni některým z vystavovatelů je potřebné se okamžitě ozvat a ohradit.
• Sledujeme pozorně rozhodčího, abychom mohli správně reagovat na jeho pokyny. Velice často posuzování začíná předvedením pohybu ve skupině , kdy si rozhodčí dělá první dojem o kvalitě předvedených psů. Jdeme tak, jak to vyhovuje našemu psovi, ale zároveň s ohledem na ostatní vystavovatele. Není nic horšího, než vběhnout na záda handlerovi před námi.
• Náš pes se nesmí v kruhu nudit ani obtěžovat ostatní psy.
• Velmi často se stává, že se rozhodčí při diktování posudku podívá po ostatních psech. Nemusí to být zrovna ten náš, kterého uvidí v nějaké málo lichotivé pozici.
• Snažte se být klidní. Pokud nejste, nedávejte alespoň nervozitu znát navenek. Ujišťuji Vás, že když budete dělat něco jinak než v tréninku nebo budete nervózní, zcela určitě to přenesete na svého psa.
• Rozhodčí se nás v kruhu může zeptat na řadu věcí, minimálně na stáří psa a tak bychom měli být na tuto otázku připraveni.
• Snažíme se vhodně využít všechno, co jsme s pejskem natrénovali.

 2014 10 11 rich zuby 01s pohybbb sbt   snura 296

 

Výstavní tituly

• Vítěz třídy - může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.
• Oblastní a krajský vítěz - může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
• Klubový vítěz - podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
• Vítěz speciální výstavy - nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.
• Národní vítěz - nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
• BOS - o tento titul nastupuje nejlepší mladý pes CAJC nebo fena CAJC, nejlepší pes veterán V1 nebo fena V1, a nejlepší dospělý pes CACIB, NV, KV, VSV nebo nejlepší dospělá fena CACIB, NV, KV, VSV , opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
• Nejlepší mladý plemene, Best of Juniors (BOJ) - titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
• Nejlepší veterán plemene, Best of Veterans (BOV) - pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC.
• Vítěz plemene FCI, Best of Breed (BOB) - O tento titul nastupují nejlepší mladý- CAJC pes i CAJC fena, nejlepší veterán pes V1 i nejlepší veterán fena V1 a nejlepší dospělí jedinci - pes i fena (NV, CACIB, KV, VSV)
• Vítěz skupiny FCI, Best in Group (BIG) - do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.
• Juniorský vítěz skupiny FCI, Junior Best in Group (JBIG) - do soutěže nastupují všichni BOJ, nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže (JBOD, JBIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (JBIG).
• Vítěz dne, Best of Day (BOD) - do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
• Juniorský vítěz dne, Junior Best of Day (JBOD) - do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

2016 06 04 fred kopie 2016 tap dancer at ambassador sun01

 

Soutěže povinné na národních a mezinárodních výstavách

• Vítěz skupiny FCI (BIG)
• Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG)
• Vítěz dne (BOD)
• Juniorský vítěz dne (JBOD)
• Vítěz výstavy (BIS, Best in Show)
• Juniorský vítěz výstavy (JBIS, Junior Best in Show)
• Velká národní cena (BONB, Best of National Breed)
Tato soutěž je povinná pouze na mezinárodních výstavách, (týká se českých plemen uznaných FCI, nikoli našeho plemene). V případě národních výstav rozhoduje o zařazení soutěže pořadatel výstavy.
• Nejlepší pár psů
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
• Nejlepší chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
• Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno.
Rozdělení věkových kategorií: skupina 9 - 13 let, skupina 13 - 17 let

sbt MG 3485

Nepovinné soutěže

• Dítě a pes
Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).
• Senior handling
Pro vystavovatele starší 17 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).
• Soutěž o nejlepší štěně
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1.
• Soutěž o nejlepšího dorostence
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1.
• Soutěž o nejlepšího veterána
Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV)
• Soutěže na oblastních, krajských a kluby pořádaných výstavách
Pokud pořadatel klubové, speciální, oblastní nebo krajské výstavy pořádá soutěže Nejlepší mladý vystavovatel, Dítě a pes, Senior handling, Nejlepší pár psů nebo Nejlepší chovatelská skupina platí pro ně stejná pravidla jako na NV a MV.
• Soutěž o nejlepšího plemeníka
Může se vypsat pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.
• Jiné soutěže
Pořadatelé oblastních, krajských a klubových výstav mohou dle svého uvážení zařadit další soutěže. Jejich výsledky se neuvádějí v PP.

Šampionáty udělované v České republice

• JCh. – Český Junior šampion - 3 x CAJC ve věku 9-24 měsíců, nebo 2x CAJC a jeden CAC titul získaný ve věku 15-24měsíců (nemůže již být dále použit pro získání dospělého šampionátu ), od min. 2 rozhodčích
• Ch. – Český šampion krásy - 4 x CAC z toho nejméně 2x na Mezinárodní výstavě (2 x na NV, KV nebo SV) získaných ve dvou výstavních sezónách
• Ch. ČMKU - CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU. 2. CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB. 3. CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají. 4. Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 5. Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav. 6. Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.
• GrandCh. – Český Grand šampion - 3 x CAC získané ve třídě šampionů, od 2 rozhodčích, jedna z výstav musí být Mezinárodní výstava a pes/fena musí být držitelem Ch CZ.
• VeteránCh. – Český Veterán šampion – 3 x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na Mezinárodní výstavě, ocenění minimálně od 2 rozhodčích.
• Klubový šampion SBTC CZ
Podmínkou pro získání titulu je nepřerušené členství majitele/lů (v případě více majitelů psa / feny všech, vyjma spoluvlastnictví rodinného příslušníka) v klubu, účast na klubové, nebo speciální výstavě SBT v ČR, příloha PP bez zápisu o účasti na výstavě pořádané UCI. Celkový počet potřebných bodů: Klubový šampion 100 bodů (nutno získat u psa během tří kalendářních let jdoucích po sobě, u feny během čtyř let jdoucích po sobě), Klubový junior šampion 40 bodů (nutno získat do dvou let stáří psa / feny). Bodování: Započítávají se výsledky z mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstav nejen v CZ.

Šampionáty udělované na Slovensku

• Slovenský šampion štěňat : jestliže pes nebo fena získali 3x Velmi nadějný1 (VN1) ve třídě mladšího dorostu nebo dorostu, minimálně od dvou rozhodčích na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku.
2. Pokud jeden ze tří potřebných VN1 byl udělený na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB.
3. Jeden ze tří potřebných VN1 se může nahradit jedním CAJC, pokud ho získal pes ve věku do 12 měsíců. Tento CAJC se už nemůže započítat do CAJC potřebných pro udělení Slovenského šampiona krásy mladých.
4. Slovenský šampión štěňat neopravňuje k zařazení psa nebo feny do třídy šampionů. Neuvádí se rovněž v PP psa.
• Slovenský šampion krásy mladých a) CAJC se uděluje ve třídě mladých na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová.
b) nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Slovenský šampion krásy).
c) nejméně od 2 různých rozhodčích.
d) ve věku psa 9-24 měsíců. Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů.
• Slovenský šampion krásy
a) CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní nebo šampionů (vítězů) na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 4x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě) nebo 3x CAC a 3x Res. CAC, které mohou nahradit 1x CAC. Potřebný CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen výhradně 3x res. CAC z mezinárodní výstavy.
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok).
d) minimálně 2 různí rozhodčí.
• Slovenský Grand šampion krásy
a) Pes/fena musí být držitelem titulu Slovenský šampion krásy.
b) Je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
c) CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími.
d)1 CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB.
• Slovenský šampion veteránů
a) 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP.
b) ocenění minimálně od 2 rozhodčích.
Šampionáty na požádání majitele potvrzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Slovensko. K žádosti je potřeba přiložit originály posudkových listů z příslušných výstav a fotokopii rodokmenu.

Ostatní šampionáty

INTERŠAMPION FCI (C.I.B. - International Champion of Beauty)
a) nutno získat 4x CACIB
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c) nejméně ze tří různých zemí FCI, bez ohledu na počet konkurentů
d) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den

Řády a předpisy

ČMKU – řády a předpisy

Odkazy

• Mezinárodní kynologická organizace: FCI - Fédération Cynologique Internationale
• Polsko: Zwiazek Kynologiczny w Polsce
• Slovensko: Slovenská kynologická jednota
• Rakousko ÖKV - Österreichischer Kynologenverband
• Slovinsko: Kinološka Zveza Slovenije
• Chorvatsko: Hrvatski Kinoložski Savez
• Německo: Verband für das deutsche Hundewesen

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440