This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

Řád pro pořádání sportovních soutěží typu bull show plemene stafordšírský bulteriér v rámci bodování klubu SBTC CZ

Čl. 1

Úvodní ustanoveni

 1. Tento řád pro závody ve sportech typu BULL SHOW plemene stafordšírský bulteriér (dále jen Řád), byl zpracován pro účely klubu STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB v České republice (dále jen SBTC CZ). Pořádané závody pod tímto Řádem jsou zastřešeny klubem SBTC CZ  a můžou být považovány za tzv. oficiální závody. Oficiální závody jsou zařazené do bodování klubu SBTC CZ.

 1. Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého pořadatel veřejného vystoupení zvířat již nemusí předkládat ke schválení Ministerstvu zemědělství řád ochrany zvířat.

 1. Tento řád je zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání. Je určen pro dané odvětví závodů, udává jednotlivá pravidla a požadavky pro splnění úrovně závodu, tak aby se mohl stát oficiálním závodem pod zastřešením klubu SBTC CZ.

Čl. 2

Účel a cíle Řádu

 1. Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla při soutěžích v bull sportech podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Jedná se o soutěže, které lze označit jako oficiální a splňující určitá kritéria.

 1. Řád se týká pouze soutěží v bull sportech plemene stafordšírský bulteriér pořádaných v sekci klubu SBTC CZ.

 1. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Čl. 3

Pořadatel závodů v bull sportech

 1. Odpovědná fyzická osoba, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu závodu v bull sportech za dodržování a kontrolu Řádu při sportovních soutěžích typu bull show plemene stafordšírský bulteriér.

 1. Odpovědná osoba bude uvedena v žádosti na jednotlivé závody, která se předkládá orgánům veterinární správy (dále jen VS), obci a výboru klubu SBTC CZ. Oznámení VS a obci se řídí příslušným zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Výboru klubu, či jeho zástupci, v tomto případě poradci pro výcvik se žádost předkládá, vždy před konáním závodu, nejpozději však do 15.listopadu předchozího kalendářního roku, než v kterém se bude akce konat.

 1. V žádosti o pořádání závodu pořadatel uvede:

 1. název, sídlo žadatele, emailový kontakt,

 2. jméno, příjmení, datum narození pořadatele, který odpovídá při přípravě a průběhu závodu za

dodržování a kontrolu Řádu, zabezpečení ochrany a péče o zvířata,

 1. seznam disciplín,

 2. dobu a místo konání závodu.

 1. Pořadatelem může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech a bull sportech, aby byla schopna:

 1. rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů,

 2. zjistit změny v chování psů,

 3. určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů,

 4. kvalifikovaně manipulovat se psy,

 5. vhodně sestavila pořadí a skladbu disciplín

 6. organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání závodu.

 1. Výbor klubu SBTC CZ své vyjádření, prostřednictvím poradce pro výcvik sdělí písemnou formou (email) nejdéle do 10 kalendářních dní od podání žádosti. Potvrzení vydává vedoucí sekce sport a výcvik, může být zastoupen garantem sekce Bull Bull&Terrier sporty, vždy se souhlasem předsedy klubu SBTC CZ.

Čl. 4

Psi, kteří se závodu účastní

 1. Řád se vztahuje na maximální počet 30 psů na jedné akci, na jednoho rozhodčího a den. Pořadatel je povinen zajistit příslušný počet rozhodčích. Rozhodčí si určí a školí pořadatel. Jedná se o plemeno stafordšírský bulteriér.

 1. Pořadatel je povinen zajistit řádnou přejímku psů, kde dojde k prohlédnutí psa a to zda je v odpovídající kondici, má povinná očkování. Pes je převážen a následně zařazen do příslušné závodní kategorie Vážení je nutné jen u některých disciplín viz. Příloha č. I. Pravidla bull sportů

 1. K závodu lze připustit jen psy zdravé a v dobré kondici. Ze závodu jsou vyloučeni:

 1. psi nemocní, poranění, slepí nebo hluší, podvyživení a zesláblí. Pes, který je léčený, se

může zúčastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem,

 1. feny březí,feny do 50 dnů po porodu,

 2. pes, na kterém byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm. g) zákona na ochranu zvířat proti

týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců),

 1. pes, který je pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (majitel) odmítl

podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,

 1. pes přepravený na závod nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem,

 2. psi zjevně útoční napadající osoby či jiné psy či psi neovladatelní svými psovody.

 1. Pokud tímto řádem není stanoveno jinak, závodu v bull sportech se mohou zúčastnit psi po dosažení věku 15 měsíců. Týká se všech disciplín, viz.příloha č.I. Pravidla bull sportů

 2. Horní hranice je do konce bull sportovní sezóny, v níž pes dosáhne 9. roku věku. Schváleno a doporučeno ministerstvem zemědělství. Týká se všech disciplín, viz. Příloha č. I. Pravidla bull sportů.

Čl. 5

Popis a charakteristika pravidel při závodu v bull sportech

Majitel nebo psovod psa je povinen:

 1. po celou dobu závodu mít psa pod svým dohledem,

 2. zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu akce,

 3. podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení.

Charakteristiky činností prováděných se zvířaty dle popisu všech disciplín, které psi absolvují, jsou uvedeny v příloze č. I. Pravidla bull sportů plemene stafordšírský bulteriér.

Čl. 6

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci
nebo jinou činnost se zvířaty

 1. Psi na závodě jsou obvykle vedeni na hladkém řetízkovém obojku nebo jiném obojku, tak, aby psovi nepůsobil bolest. Pes je při závodě na vodítku, nebo bez vodítka dle druhu disciplíny.

 1. Je zakázáno používat donucovacích prostředků (např. ostnatého obojku, elektrického obojku, stahovacího obojku bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky).

 1. Psovod nesmí psa trestat během závodu, ani v čase, kdy nezávodí.

 1. K předvedení jednotlivých disciplín jsou používány pomůcky a náčiní, umístěná v místě konání závodu. Před zahájením provádění disciplíny jsou kontrolovány rozhodčím.

 1. Popis dále používaných zařízení a pomůcek je uveden v příloze č. I. Pravidla bull sportů plemene stafordšírský bulteriér.

Čl. 7

Prostory, ve kterých se závod provádí

 1. Pořadatel před přípravou závodu prohlédne prostor, kde se akce bude konat, aby nedošlo ke zranění psů. Závody psů se konají na louce nebo na pozemku cvičišť nebo hřišť, stadionů, nelze je konat v prostorách, kde hrozí psům rizika utrpení a poškození jejich zdravotního stavu. V krajním případě může zakázat přístup do takto nebezpečného prostoru.

 1. Při závodu platí, že:

 • prostor pro psy, kde jednotlivé disciplíny probíhají, musí minimalizovat riziko jejich poranění,

 • psi jsou po celou dobu závodu pod dozorem psovoda, který za svého psa zodpovídá, pokud budou zjištěny závažné nedostatky má rozhodčí povinnost psovoda se psem ze závodu vyloučit,

 • psi jsou zabezpečeni před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, před velkým teplem je pes odložen ve stínu s dostatkem vody, aby netrpěl žízní, před deštěm je pes odložen pod přístřeší nebo do dopravního prostředku (auto, přívěs).

Čl. 8

Přeprava psů na závody

 1. Přeprava psů musí být prováděna v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy, zejména zákonem č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka je povoleno pouze pod pravidelným dozorem a krátkodobě pokud tomu vyžaduje počasí. Psu musí být zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

Čl. 9

Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu

 1. Pořadatel zabezpečí na závodě veterinární péči o psy včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem, který je na akci buď přítomen, nebo je v k dispozici v blízkosti místa konání. Pořadatel zajistí telefonní kontakt na veterináře, tak aby bylo možné včas zajistit odbornou pomoc.

Čl. 10

Poučení osob o ochraně zvířat a Řádu

 1. Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní závodu o znění Řádu a respektování pravidel vycházejících z tohoto řádu a možných důsledků v případě porušení pravidel.

Čl. 11

Důvody k zastavení závodu

 1. Pořadatel je oprávněn a povinen:

 1. kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění

povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu,

 1. stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních psů, byli vyloučeni ze závodu,

 2. vyloučit psa ze závodu v případě, že by se u tohoto jedince projevily příznaky nemoci, zranění, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete,

 3. vyloučit psa, pokud bylo použito při jeho činnosti zakázané vybavení nebo pomůcky, a to

v celém průběhu akce,

 1. pro náhlé, krajně nepříznivé klimatické podmínky, které jsou újmou pro účastníky (psovody i psy) a ohrožují jejich zdraví, po dohodě s rozhodčím (rozhodčími) akci přerušit, případně i ukončit

(např. silný déšť, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota atd.),

 1. vyloučeni musí být účastníci (psovodi) při nesportovním chování, přestupcích proti řádům, proti pravidlům ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem).

Čl. 12

Platnost a účinnost Řádu

 1. Tento Řád je platný ke dni 1. ledna 2014 a pouze ve znění schváleném výborem klubu SBTC CZ. Změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny výborem klubu SBTC CZ.

Přílohy řádu:

č. I. Pravidla bull sportů plemene stafordšírský bulteriér

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440