This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

Pravidla bull sportů plemene stafordšírský bulteriér


(Příloha Řádu pro pořádání sportovních soutěží typu bull show plemene stafordšírský bulteriér v rámci bodování klubu SBTC CZ)

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 2. PRAVIDLA A POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Bull sporty jsou samostatným sportovním odvětvím s cílem prověření způsobilosti psovodů a fyzických předpokladů psů a fen (dále jen psů) včetně určení pořadí. Na jejich organizování se mimo pravidel bull sportů plemene stafordšírský bulteriér (dále jen Pravidla) vztahuje i ustanovení Řádu pro pořádání sportovních soutěží typu bull show plemene stafordšírský bulteriér v rámci bodování klubu SBTC CZ (dále jen Řád).

 • Akcí se mohou zúčastnit majitelé a psovodi (dále jen psovodi):
  a) občané ČR - členové i nečlenové klubu SBTC CZ
  b) občané jiných států
  Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem.

 • Startovné je poplatek, který psovod psa poukazuje pořadateli na úhradu nákladů spojených s prováděním akce a to i v případě, že se akce z jakýchkoli důvodů nezúčastní nebo je z ní odvolán či vyloučen, rovněž není-li akce z důvodu klimatických a jiných vážných překážek na pořadateli nezávislých, dokončena. Výši startovného určuje pořadatel, pro členy SBTC CZ může být zvýhodněno.

 • Přihláška psovoda se psem na akci je tiskopis, který musí obsahovat:

 • druh disciplín, na které je pes hlášen,

 • jméno a chovnou stanici psa,

 • pohlaví, datum narození psa,

 • jméno, bydliště psovoda psa,

 • prohlášení psovoda psa, že odpovídá za škody způsobené svým psem na akci a žeuhradí startovné i v případě, že se na akci nedostaví.
  Přihlášku možno podat formou, kterou stanoví pořadatel (písemně, elektronicky, …). Pořadatel má právo přihlášku odmítnout.

 • Potvrzení o výsledku závodů vystavuje pořadatel pro majitele psa v případě umístění do třetího místa, jako potvrzení může být brán diplom.

Jednotlivé disciplíny:

 1. WALL CLIMBING

 2. HIGH JUMP

 3. WEIGHT PULLING

 4. MONKEY TRACK

 5. TUG OF WAR

 6. A-FRAME

 7. WEIGHT DRAG PULL

 8. LONG JUMP

 9. SPRINT 50, 80, 100 metrů – individual, racing

 10. TREADMILL RACE

 11. HANG TIME

Podmínky účasti psovodů a psů na závodech:

 1. Při akci může vést psa pouze psovod, který zná ustanovení zkušebního řádu a který je schopen psa zvládnout.

 2. Nejnižší stáří psů pro všechny disciplíny je 15 měsíců.

 3. Handler může psa povzbuzovat, hecovat a používat povolené motivační předměty. Není přípustné jakékoliv agresivní chování handlera vůči psu. Vždy všechny disciplíny vykonávat s ohledem na zdraví svého psa.

 4. Závodníci nemohou technicky u žádné disciplíny upravovat konstrukce v průběhu závodu, tak aby byl změněn účel a funkce dané konstrukce, disciplíny, jako takové, je nepřípustné. Úkolem psa je přeskočit/překonat konstrukci/překážky, které připravil pořadatel tak jak jsou v souladu s pravidly jednotlivých disciplín.

Výstroj psů, cvičební prostory, nářadí a pomůcky:

Pro všechny disciplíny je stanoven základní výstroj psa:

 1. obojek kožený a nylonový – opatřen kovovými kroužky na připnutí vodítka, zapínání kovovou přezkou, s omezením úplného zatažení smyčky,

 2. vodítko krátké, dlouhé, nebo přepínací, které musí mít psovod psa neustále v místě pořádané akce přivázaného,

 3. náhubek – drátěný, kožený nebo nylonový, velikostí odpovídající mohutnosti a tvaru hlavy konkrétního psa.

Speciální závodní výstroj psa:

 1. postroj obranářský – kožené nebo nylonové pásky vzájemně propojené na hlavě a hrudi, kolem hrudi a krku stavitelné pásky, zapínání na kovovou přezku, na hřbetě kovovými kroužky o na připínání vodítka nebo řetězu při disciplíně tug of war, postroj nesmí způsobovat zařezávání,

 2. postroj na disciplínu weight pulling a weight drag pull – nylonové pásky vzájemně propojené kolem hlavy a hrudi, kolem hrudi a krku polstrované, vzadu opatřené vymezovací hrazdičkou a svařeným kovovým okem k připnutí vozíku, nebo saní, postroj nesmí způsobovat zařezávání.

 3. řetízek uvazovací – ocelová svařovaná očka, délka řetězu 100 - 150 cm, zakončený na obou stranách ocelovou karabinou, připojuje se k obranářskému postroji při disciplíně tug of war,

 4. řetízek mezi pešky - ocelová svařovaná očka, délka řetězu 40-50 cm, zakončený na obou stranách ocelovou karabinou, řetěz je určen ke spojení pešků při disciplíně tug of war,

 5. pešek (soft) - měkčené válce z pevné syntetické tkaniny nebo jutoviny. Na disciplínu HJ, HT, WC a TOW jsou to pešci jednotných rozměrů o šířce (výrobci uvádějí) 3-5 cm a délce 25 cm. Na značce peška nezáleží, to je výhradně v režii podmínek daného pořadatele. Stejně tak jako délka poutka na TOW a HT se v zásadě používá pešek s krátkým poutkam na HJ a WC zase pešek s dlouhým poutkem. Poloha peška při těchto disciplínách je vždy jednotná a to ve svislé poloze (úzká strana visí dolů) vyjma TOW kdy pešek je v poloze kdy je rovnoběžkou se zemí.

 6. Digitální časomíra – se používá u všech disciplín, kde čas hraje zásadní roli při prokázání objektivního výsledků v dané disciplíně tj.Drag pulling, Monkey track

 7. Motivační předměty, netýká se disciplín HJ, WC, TOW a HT – povolený jsou: balonky, plyšové hračky, psí hračky, motivační pešek – motivačním peškem se rozumí: pešek je válcovitého tvaru do velikosti rozměru 50cm x 12cm jakéhokoliv výrobce s jedním popřípadě dvěma poutky na každé z delší strany peška, výrobci převážně označován jako pešek k nácviku poslušnosti nebo-li motivační pešek.

 8. Zakázán je: pamlsek, živé zvíře nebo části mrtvých zvířat a pomůcky určené výhradně k nácviku obran, jako je rukáv, řidítka na obrany apod. Výjimku tvoří tzv. motivační pešci, ty používat lze.

 9. Pokud není, v pravidlech jednotlivých disciplín uvedeno platí všeobecné pravidlo:

Dále není povoleno psa v průběhu soutěže odměňovat pamlsky ani psa naklikávat pomocí klikru. To vše se může dít až po ukončení soutěže (jednotlivého tahu v případě disciplíny WP) mimo závodní prostor.

Bodování klubu SBTC CZ:

 1. Na základě získaného bodového hodnocení za umístění v jednotlivých disciplínách do 3. místa, může člen klubu SBTC CZ, uplatnit body v bodování sportovního šampióna (viz. tabulka pro výpočet soutěže nejlepší sportovní pes a titulu sportovní šampion) ke stažení na stránkách klubu SBTC CZ (www.stafbullclub.cz).

Protesty a stížnosti:

 1. Hodnocení a výrok rozhodčího určených pořadatelem jsou konečné a proti jejich rozhodnutí nelze podat protest, ani jiné opravné prostředky.

 2. Protest na postup rozhodčího může být podán v odůvodněných případech, pouze když rozhodčí nedodržel ustanovení Řádu, Pravidel nebo když se chování a vystupování rozhodčího neslučuje s výkonem a posláním funkce.

 3. Protest na rozhodčího může být podán pouze prostřednictvím pořadatele.

 4. Protest na rozhodčího může podat pouze účastník akce (psovod nebo pomocník - nikoliv divák).

 5. Protest na rozhodčího může být podán v průběhu akce a to nejpozději při závěrečném hodnocení před ukončení akce.

 6. Protest na rozhodčího je řešen v průběhu akce nebo před jejím ukončením přímo na místě za účasti rozhodčího, pořadatele a stěžovatele. K řešení může být přizván pomocník (pomocníci) a svědci.

 7. Protest nelze podat po ukončení akce.

Zvláštní a doplňková ustanovení:

 1. Diváci mají povolen přístup na akce se svolením pořadatele jen do míst předem určených.

 2. Pořadatel je zodpovědný za zajištění pořádku a bezpečnosti celé akce, tj. všech prostorů, které jsou využívány i všech účastníků akce. Dojde-li k narušení, rozhodčí akci přerušuje, případně i ukončuje.

 3. Provinění psovoda proti ustanovení tohoto zkušebního řádu, porušení zákona na ochranu zvířat nebo porušování zásad slušného chování mohou vést k jeho vyloučení pořadatelem nebo rozhodčím z účasti na akci bez nároku na vrácení startovného.

Práva psovoda:

 1. Přihlásit se k závodům a zúčastnit se jich.

 2. Obdržet potřebné pokyny a informace, týkající se organizace závodů.

 3. Osobně se obracet na pořadatele, rozhodčího s neodkladnými dotazy týkajícími se závodu.

 4. Žádat vrácení startovného v případě, že se akce nekonala.

Povinnosti psovoda:

 1. Znát Pravidla/Řád a řídit se jeho ustanoveními.

 2. Zaplatit startovné, dopředu nebo na místě v den konání akce, v případě, že se na disciplínu nedostaví v čase konání, startovné propadá ve prospěch pořadatele.

 3. Dostavit se včas na akci.

 4. Plnit po celou dobu akce pokyny rozhodčího nebo pořadatele.

 5. Odpovídat za škody způsobené psem, kterého vede v průběhu celé akce.

 6. Dodržovat obecně platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat.

 7. Být ukázněný při jednáních s rozhodčími, pořadatelem akce, pomocníky a ostatními účastníky akce.

Práva pořadatele:

 1. Plánovat závody a volit skladbu disciplín.

 2. Stanovit výši startovného.

3. Žádat od psovoda úhradu startovného dopředu nebo na místě v den konání akce, v případě, že se na disciplínu nedostaví v čase konání, startovné propadá ve prospěch pořadatele.

4. V odůvodněných případech odvolat konání akce.

5. Po uvážení vrátit startovné.

Povinnosti pořadatele:

 1. Zajistit včasné plánování akce a zajištění dostatečného množství rozhodčích. Případně určit pomocníky.

 2. Oznámit bližší podrobnosti o akci a o těchto skutečnostech veřejně informovat.

 3. V případě odvolání akce před jejím konáním, oznámit bezodkladně toto psovodům a klubu SBTC CZ, pokud jej organizátor požádal o zařazení mezi bodované závody.

POPIS A PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN

 1. WALL CLIMBING

 2. HIGH JUMP

 3. WEIGHT PULLING

 4. MONKEY TRACK

 5. TUG OF WAR

 6. A-FRAME

 7. WEIGHT DRAG PULL

 8. LONG JUMP

 9. SPRINT 50, 80, 100 metrů – individual, racing

 10. TREADMILL RACE

 11. HANG TIME

1. WALL CLIMBING

Kategorie: feny

psi
Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

POPIS:
Disciplína probíhá na kolmé stěně, která je zpravidla pokryta vroubkovanou gumou, a která je opatřená kladkou na zavěšení lana s peškem, pešek je zavěšen ve svislé pozici. Úkolem psa je vyběhnout po stěně co nejvýše, zakousnout se do peška a vydržet na něm po stanovenou dobu.

PRAVIDLA DICIPLÍNY:

 1. Soutěžící pes je připoután po celou dobu závodu na vodítku a nestahovacím obojku, kšíry nejsou přípustné.

 1. U stěny je se psem handler a jeden nebo dva pomocníci na chytání psa.

 2. Základní výška je libovolná, nejméně 100cm (feny) a 120 cm (psi).

 1. Minimální zvýšení zavěšení peška je 5 cm, může být i 10cm, 15cm, 20cm dle uvážení handlera. Vždy však násobek pěti.

 1. Soutěžící pes má za celou soutěž povoleny pouze tři neplatné pokusy, kterým se rozumí to, že pes při výběhu na stěnu peška nezachytí a nezakousne se do něj po minimální dobu 3 sekundy.

 1. Po třech neplatných pokusech, pes může pokračovat v soutěži. Jeho další pokusy musí být bezchybné. Čtvrtým neplatným pokusem pes v soutěži končí.

 1. Handler nesmí, v době kdy pes provádí zákus držet peška v ruce.

 1. Je povoleno střídání pozic handlera a pomocníka.

 2. Pouze před zahájením disciplíny je možné provést tzv. ochutnávkový zákus/skok.Jindy v průběhu započaté soutěže již nikoliv.

 1. Pes musí zdolat základní výšku, která mu byla na pokyn handlera nastavena. Po jejím zdolání, může pokračovat na libovolné výšce zvolené handlerem dál až do vyčerpání všech neplatných pokusů. V průběhu výběhu na nastavené výšce (byť došlo i k několika neplatným pokusům) lze psovi nechat nastavit výšku jinou, vždy však ta musí být vyšší, než byla výška předchozí.

 1. Pomocník / handler, je-li třeba zajišťuje řádné chytání psa pro případ nezachycení peška, ukazuje peška a pomáhá při pouštění peška.

 1. Vítězem se stává pes/fena který vyběhl po stěně nejvýše a vydržel být zakousnutý stanovenou dobu. Při shodném výsledku více psů rozhodují neplatné pokusy posledního skoku a pokud tyto nerozhodnou, rozhoduje tzv. rozskok v rámci všech výše uvedených pravidel až do té doby než dojde k rozhodnutí.

2. HIGH JUMP

Kategorie: feny

psi

Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

POPIS:
Soutěží se na speciální konstrukci opatřené kladkou na upevnění lana s peškem, pešek je zavěšen ve svislé pozici. Úkolem psa je vyskočit co nejvýše na volně zavěšeného peška a udržet se na něm po stanovenou dobu.

PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 1. Soutěžící pes je připoután po celou dobu závodu na vodítku a nestahovacím obojku, kšíry nejsou přípustné.

 2. Pes začíná na libovolné výšce nejméně však na 100cm u fen a na 120 cm u psů.

 1. Minimální zvýšení zavěšení peška je 5 cm, může být i 10cm, 15cm, 20cm dle uvážení handlera. Vždy však násobek pěti.

 1. Soutěžící pes má za celou soutěž povoleny pouze tři neplatné pokusy, kterým se rozumí to, že pes při skoku na peška nezachytí a nezakousne se do něj po minimální dobu 3 sekundy. Za neplatný pokus/faul je považováno proskočení tam i zpět, pokud pes peška při zpětném skoku přesto zachytí, není pokus považován za platný. Platný je pouze pokus z výchozího bodu odkud pes započal svůj skok.

 1. Po třech neplatných pokusech, pes může pokračovat v soutěži. Jeho další pokusy musí být bezchybné. Čtvrtým neplatným pokusem pes v soutěži končí.

 1. Pes musí zdolat základní výšku, která mu byla na pokyn handlera nastavena. Po jejím zdolání, může pokračovat na libovolné výšce zvolené handlerem dál až do vyčerpání všech neplatných pokusů. V průběhu výskoku na nastavené výšce (byť došlo i k několika neplatným pokusům) lze psovi nechat nastavit výšku jinou, vždy však tato musí být vyšší, než byla výška předchozí.

 1. Pomocník / handler, je-li třeba ukazuje peška a pomáhá při pouštění peška.

 2. Handler nesmí, v době kdy pes provádí zákus držet peška v ruce.

 3. Je povoleno střídání handlera a jeho pomocníka

 4. Pouze před zahájením disciplíny je možné provést tzv. ochutnávkový zákus/skok.Jindy v průběhu započaté soutěže již nikoliv.

 1. Vítězem se stává pes/fena který vyskočil nejvýše a vydržel být zakousnutý stanovenou dobu. Při shodném výsledku více psů rozhodují neplatné pokusy posledního skoku a pokud tyto nerozhodnou, rozhoduje tzv. rozskok v rámci všech výše uvedených pravidel až do té doby než dojde k rozhodnutí.

3. WEIGHT PULLING

Kategorie : feny do 15 kg včetně, nad 15 kg
psi do 20 kg včetně, nad 20 kg

Věk psa : v den závodu 15 měsíců a více

POPIS :
Soutěží se na dráze určené pro weight pulling. Úkolem psa je v pullingovém postroji utáhnout naloženou váhu ( na speciálním vozíku ) na vzdálenost 4,5 metrů, za stanovenou dobu.

PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 1. Každý pes má za úkol utáhnout naložený vozík na Weight pullingové dráze o délce 4,5 metrů v časovém limitu 60 sekund. Jestliže pes nedotáhne vozík za cílovou čáru do vypršení časového limitu je pokus považován za neplatný. Na dráze je v průběhu pokusu jen jeden handler. Je povolen pomocník k přivedení a vypuštění psa bez zbytečných prodlev a motivování psa k tahu. Pes je povinně ustrojen v postroji určeném na Weight pulling. Je zakázáno používat postroj na obranu nebo jiný postroj. Pes který vstoupí na dráhu nesmí mít v tlamě ani kdekoliv jinde na těle motivační předmět a nebo cokoliv jiného mimo postroje na weight pulling, popřípadě obojek, vodítko a náhubek. Vodítko a náhubek je v průběhu tahu nepřípustné. Při tahu je dále nepřípustné opakované skákání psa, kdy bude akceptován jeden výskok, v případě následujících se bude jednat o faul (nehovoříme o povyskočení popřípadě opakovaných povyskočeních). V příloze pravidel bude přiložena fotografie nepřípustného skákání psa.

 1. Přesný čas, který byl k úspěšnému pokusu zapotřebí, je řádně zaznamenán. Čas se začíná měřit v okamžiku, kdy rozhodčí/handler vydá psovi pokyn k zahájení tahu. Pokud se vozík nedotáhne do cíle v časovém limitu 60 sekund je pokus považován za neplatný.

 1. Handler může psa povzbuzovat a přivolávat všemožnými lákadly, je povolen jakýkoliv způsob motivace psa, vyjma agresivního povzbuzování a použití zakázaných motivujících předmětů (pamlsek, živé zvíře nebo části mrtvých zvířat a pomůcky určené výhradně k nácviku obran. Výjimkou tvoří tzv. motivační pešci, ty používat lze. Dále je uvedeno v bodě f) v kapitole - Výstroj psa, cvičební prostory, nářadí a pomůcky. Není povolen dotyk psa, ani jeho vybavení, mezi startovní a cílovou čárou. Je zakázáno jakékoliv agresivní chování handlera vůči psu.

 1. Pes může za celý závod absolvovat maximálně 8 platných pokusů. V případě neutažení váhy, vypršení časového limitu a nebo tzv. faulu musí pes vykonat opravu na stejné váze. Pokud je oprava úspěšná může pokračovat dál v soutěži až do vyčerpání svých dalších tahů nebo faulů. Faulem se rozumí např. kontakt s lákadlem ( jasný je viditelný dotek/zákus do motivačního předmětu, chtěný kontakt s handlerem, letmý nechtěný dotek se nepovažuje jako faul ) vypršení časového limitu, popřípadě porušení počtu handlerů na dráze.

 1. Pes může mít za celý závod pouze dva neplatné pokusy. Po jejich vyčerpání, pes může pokračovat v soutěži, jen když jeho další pokusy jsou bezchybné. Třetím neúspěšným pokusem pes v soutěži končí.

 1. Počáteční váhu, na které závod začíná si určuje sám pořadatel. Každý soutěžící si určí na jakou váhu se svým psem nastoupí a musí úspěšně absolvovat každý pokus, chce-li pokračovat v soutěži. Závaží se po celou dobu soutěže přidává pouze vzestupně.

 1. Handler může váhy vynechávat dle vlastního uvážení. Pokud vozík s váhou, na kterou nastoupil, neutáhne, nebo udělá tzv. faul a vyčerpá si na této váze všechny opravné pokusy, je mu započítána poslední utažená váha.

 1. Pokud dojde k zamotání psa do postroje či lana, má pes nárok na nový pokus na stejné váze - ''neúmyslná chyba'' avšak druhá neúmyslná chyba je brána jako faul. Dojde-li k jakékoliv jiné závadě na příslušenství (např. vozík, problém s tažným lanem, vběhnutí jiného psa apod.) má pes nárok na nový pokus na stejné váze. Jedná se o tzv. nevynucenou chybu. Pokus nelze považovat jako opravný, není to faul. Pokud chcete tah ukončit s pomocí tzn. - (zatlačením do vozíku / faulem) akceptujeme zřetelné pokynutí rukou na obsluhu vozíku ve směru tahu doplněné slovem „POMOC“.

 1. Nikdo kromě pořadatele, rozhodčího a handlera s pomocníkem a psem který táhne se nesmí vyskytovat v bezprostřední blízkosti pullingové dráhy. Pomocník musí po vypuštění psa dráhu opustit a to do vymezeného prostoru k tomu určenému. V průběhu závodu není dovoleno měnit handlera.

 1. Přidání váhy rozhoduje hlavní rozhodčí, po domluvě s organizátorem. Toto je vyhlášeno vždy před začátkem dalšího kola. Přírůstek váhy musí být po celou dobu soutěže +/- 5% stejný.

 1. O vítězi v dané kategorii rozhoduje vždy přepočet největší utažené zátěže na přepočet váhy psa. ( největší utažená zátěž na kilogram vlastní hmotnosti psa, tzn. že pokud 20kg pes č.1 utáhne 800kg jeho přepočet je 800 : 20 = 40, pokud 21kg pes č.2 utáhne 800kg jeho přepočet je 800 : 21 = 38,095, tzn., že vítězí pes č. 1 jelikož výsledek jeho přepočtu je vyšší )
  Psi, kteří utáhli postupně nižší přepočty váhy, získají druhé a třetí místo. Pokud dojde ke shodě přepočtů utažené váhy, rozhoduje váha psa. Lehčí pes vyhrává. Je-li váha psů shodná, rozhoduje rychlejší čas z jejich posledního úspěšného pokusu.

Soutěží se zde také o tituly:
• MOST WEIGHT PULLED (největší utažená zátěž)
• MOST WEIGHT PULLED PER KILOGRAM OF BODY WEIGHT (největší utažená zátěž na kilogram vlastní hmotnosti psa)
Při udělování těchto titulu záleží na pořadatelích, který z nich udělí a zda-li bude udělen. Každý pořadatel je povinen o těchto skutečnostech včas před zahájením každého závodu soutěžící informovat. Pokud se titul bude udělovat, bude se vždy zadávat tituly v těchto kat.

- MOST WEIGHT PULLED: fena a pes

- MOST WEIGHT PULLED PER KILOGRAM OF BODY WEIGHT: fena a pes

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

 • Handler je povinen hlídat, jaká je vyhlášena tažená váha a včas se přihlásit, že na váhu nastupuje.

 • Rozhodčí vyhlásí váhu, a pokud se nikdo nepřihlásí i přes opětovné vyvolání váhy, přidá se další závaží.

 • Pokud někdo nestihne nastoupit na váhu, kterou měl naplánovanou, není možné váhu snižovat a nastoupit musí na nejbližší možnou.

4. MONKEY TRACK

Kategorie:
feny
psi

Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

Měření času: digitální časomíra

POPIS :
Disciplína probíhá na 200 m dlouhé dráze, na které je umístěno na každém 10 metru jedna překážka (dráha může být postavena 100 m tam a 100 m zpět ). Úkolem psa společně s handlerem je bezchybně a v co nejrychlejším čase překonat celou dráhu.

PRAVIDLA DICIPLÍNY:

 1. Pes zajištěný na vodítku a může být vybaven košíkem. Vybíhá na trať společně s handlerem. Během závodu nesmí dojít k rozpojení se soutěžícím, kromě překážek, kde nelze jinak…. (tunel, proskakovací kruh).

 1. Všechny překážky umístěné na trati musí pes bez dopomoci překonat. Jestliže je to nutné, překonává překážku spolu s handlerem. Za nepřekonání nebo nesprávné překonání překážky se soutěžícímu přičítá 10 trestných sekund k dosaženému celkovému času.

 1. Je zakázáno v průběhu závodu psa na trati motivovat pamlskem, hračkou nebo peškem a podobně.

 1. Čas se měří na trati psovi výhradně digitální časomírou, která spíná start a cíl.

 1. Vítězem monkey tracku se stává závodník s nejrychlejším časem.

 1. V případě shody se běží další běhy, dokud se nerozhodne.

5. TUG OF WAR

Kategorie: feny

 1. psi
  Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.


  POPIS:
  Soutěží se v předem vyznačeném ringu (prostor vyznačený páskou) na rovném měkkém povrchu např. tráva, písek atd. Úkolem psa v postroji uvázaného řetězem ke kolíku zakousnout peška
  , pešek je v poloze kdy je rovnoběžkou se zemí, a vytrhnout nebo jiným regulérním způsobem získat peška psa uvázaného stejným způsobem naproti. Pešky jsou navzájem spojeny řetězem.

  PRAVIDLA DISCIPLÍNY :

 1. Před zahájením disciplíny se provede vylosování soupeřů. Zpravidla se toto provádí tak, že první polovina přihlášených psů je tzv. nasazena a jejich handleři si z druhé poloviny startovní listiny vylosují stanoveným způsobem soupeře.

 1. Každý pes, pokud je vyzván do ringu na přetah, má svého handlera a to i v případě má-li majitel do soutěže přihlášeno více psů.

 1. Pokud je počet soutěžících psů lichý, rozhoduje o postupu do dalšího kola čas přetahování a to tak, že vítěz zápasu v daném kole s nejkratším časem přetahování musí potvrdit postup do dalšího kola přetahem s lichým psem a až teprve vítěz tohoto duelu postupuje do dalšího kola. Vždy by mělo být vše vyřešeno v rámci daného kola/řady. Viz základní kola příklady tabulka

 1. V případě, že dojde do semifinále lichý počet psů tj.5. Vítězové z této pětice však mohou být jen dva. Což určí pravidlo dle bodu 2. Z dvojice přetahu, která měla delší semifinálový čas nám zůstává pes, který čeká na duel o 3-4.místo. Tam přiřadíme psa z dvojice, kde se potvrzovalo, ale jelikož nám tam zůstanou dva prohraní psi je zapotřebí určit postupujícího psa. Automaticky to bude pes s jednou výhrou ( pes, který vyhrál duel v zákl.kole semifinále, ale bohužel prohrál potvrzující duel ) a pokud ani toto neurčí vítěze bude dle vzájemných časů proher vybrán pes s lepším časem prohry. Viz semifinálové příklady tabulka

 1. Pokud do finále postoupí lichý počet psů tj.3 určí vítěze systém každý s každým. V tomto případě vítězí pes s nejvíce vyhranými duely. Jestliže by ani po tomto nebylo rozhodnuto a počet vítězství by byl u všech finalistů stejný, rozhoduje o pořadí čas přetahu. Pes s nejdelším časem všech finálových přetahu je 1 další čas 2 a nejkratší obsadí 3 příčku. Viz finálové příklady tabulka

 1. V případě měl-li pes náročný přetah a musí nastoupit téměř okamžitě na přetah následující. Má nárok na povinnou pauzu o délce maximálně 15 minut (pokud rozhodčí neurčí jinak). Bude-li se jednat o liché finále a bude-li, se muset rozhodnout, jaký pes nastoupí po odpočinku jako první. Bude to ten, který bude mít v součtu časů kratší předchozí přetahy.

 1. Přetah probíhá tak, že jsou vždy dva psi přivázáni za obranářský postroj pomocí řetězu ke kolíku a to takovým způsobem, aby nedošlo k jejich vzájemnému kontaktu. Připoutané psy nechají oba handleři zakousnout do předmětu k přetahování (peška) a řeknou si kdy je zákus v pořádku. Poté odstoupí a přetahování je zahájeno a začíná se měřit čas. Povzbuzovat psa lze jen ústně bez jakéhokoliv fyzického kontaktu.

 1. Vítězem duelu se stává ten pes, který udrží v mordě přetahovaný předmět.

 1. Prohrou, puštěním peška z mordy se rozumí:

 • Je vytržen z mordy psovi druhým psem, byl přetažen. Tzv. KO

 • Pes položí peška na zem a nedotýká se ho mordou (zuby).

 • A to i tehdy pokud jej znovu rychle uchopí. Již došlo k puštění.

 • Pes přidržuje peška oběma packami, překusuje a pouští ho z mordy.

 1. Pokud dojde k posunu nebo překousnutí peška v tlamě bez pomoci tlapek a bez položení na zem nejedná se puštění. Chvilkové položení tlapky na peška, kdy nedojde k překousnutí nelze považovat za puštění a nelze duel ukončit. V okamžiku kdy dojde k překousnutí, se jedná o puštění a zápas se ukončuje.

 2. Zápas musí handleři ukončit i na pokyn rozhodčího a to pokud rozhodčí uzná, že psovy jde o zdraví ( např: visí-li pes zaháknutý pouze na jednom zubu, modrá, teče mu krev z nosu atp. a již pracuje za hranici svého zdraví ).

S ohledem na zdraví svého psa bod 3. Kapitola - Podmínky účasti psovodů a psů na závodech !

 1. Ve vyznačeném ringu může být u každého psa jen jeden handler. Je povoleno střídání handlerů. Uvnitř je ještě pověřená osoba (rozhodčí), která dohlíží na průběh disciplíny a rozhoduje ve sporných případech.

 1. V této disciplíně lze získat i titul THE BEST TIME, který získá každá kat. dvojice psů/fen s nejdelším časem duelu v celém turnaji.

6. A-FRAME


Kategorie: feny

psi
Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

POPIS:
Soutěží se na speciální překážce ve tvaru písmene A stanovené velikosti a rozměrů. Úkolem psa je po stanovenou dobu 1 minuty překonávat překážku tam a zpět a dosáhnout co nejvyššího počtu přeskoků.

PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 1. Soutěží se na speciální překážce ve tvaru písmene A stanovené velikosti a rozměrů.

 2. Soutěžící pes je po dobu pokusu na volno. Může být však pracovat s obojkem a na vodítku.

 3. Rozměry překážky A-frame - šířka 90 až 100 cm, délka bočnic je 138 cm, vrchol je upraven tak, aby odpovídal výšce 117 cm. Plocha začíná 8 cm nad zemí. Povrch je ze zátěžového koberce.

 1. Úkolem psa je po stanovenou dobu 1 minuty překonávat překážku tam a zpět a dosáhnout co nejvyššího počtu přeskoků.

 2. Pes, který provede nejvíce přeskoků tam a zpět přes A- frame vyhraje.

 3. Pes musí začínat ve vzdálenosti 30 cm od nohy A- frame. Jakmile se pes dotkne A rámu začne rozhodčí měřit čas.

 4. Při shodném výsledku více psů rozhoduje tzv. rozskok v rámci všech výše uvedených pravidel. Až do té doby, dokud se nerozhodne.

 5. Handler se psa nesmí během pokusu záměrně dotýkat a jinak nesmí psa udržovat na áčku pomocí svého těla. Pokud dojde k nevynucenému letmému doteku, který není zaviněn handlerem, nýbrž rychle přebíhajícím psem, není to považováno za chybu. Vyjma zákusu do motivačního předmětu, což je jasný faul a disciplína tím pro soutěžící team končí.

 6. Oběhnutí áčka není považováno za faul.

7.WEIGHT DRAG PULL

Kategorie: feny
psi

Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

Měření času: digitální časomíra

POPIS:

Každý pes musí uběhnout s připnutými saněmi s příslušným závažím stanovenou vzdálenost 40m v časovém limitu 60 sekund. Jestliže pes nedoběhne za cílovou čáru v časovém limitu, je pokus považován za neplatný.

PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 1. Psi tahají hmotnost: 0.75 násobek své váhy ( pes vážící 19kg bude mít na saních naloženo závaží 14.25kg - vždy u všech kategorií matematické zaokrouhlení na ¼ kg ) 

 2. Feny tahají hmotnost 0.5 násobek své váhy ( fena vážící 16kg bude mít na saních naloženo závaží 8kg )

 3. Čas se začíná zaznamenávat od doby pohybu břemene na startovní čáře.

 1. Čas se ukončuje v době, kdy závaží protne cílovou čáru.

 1. Během drag pullu je povolena jakákoliv komunikace se psem, vyjma agresivního povzbuzování. Nesmí ovšem dojít ke kontaktu psa se soutěžícím ani s motivujícím předmětem ( motivující předmět musí splňovat dle bodu f) v kapitole - Výstroj psa, cvičební prostory, nářadí a pomůcky ). Pes nesmí opustit vyznačenou dráhu. To vše je posuzováno jako diskvalifikace.

 1. Na dráze spolu se psem se může pohybovat jen jeden handler, pomocník může v tomto případě sloužit pouze jako asistent při držení či vypouštění psa. Čímž se rozumí, že pes je držen v postroji (načež tažná šňůra mezi psem a sáňkami je napnutá) na startovní čáře vyznačené pořadatelem. Nelze tolerovat prakovité startování psů. Pomocník musí po vypuštění psa dráhu opustit a to do vymezeného prostoru k tomu určenému.

 1. Nezdařený pokus lze opakovat po konzultaci s hlavním rozhodčím. Za nezdařený pokus je považováno jiné než uváděné příklady v bodě 4 (např: přetrhnuté kšíry, cizí pes v dráze, chyba rozhodčího, zamotané kšíry, nesepnutí časomíry apod.) Pokud se však pes bude opakovaně vyvlékat z postroje, motat se atp. = bude-li z toho jednoznačně vyplívat, že pes a jeho handler nejsou připraveni připravit se na danou disciplínu a bude-li se to opakovat třikrát po sobě a pes tak nebude schopen absolvovat disciplínu. Bude z disciplíny diskvalifikován.

 1. Psi, kteří nesoutěží, se nesmí vyskytovat kolem závodní dráhy.

 1. Vítězem  se stává závodník s nejrychlejším časem.

 2. V případě dojde-li k remíze budou psi běhat další běhy až do té doby, než nám rozdílný výsledek určí vítěze.

8. LONG JUMP

Kategorie: feny

psi

Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

POPIS:


Soutěží se na speciální konstrukci 6 metrů dlouhé a 1,8 až 2 metry široké pomalu se zvedající tak, že první tyčka je umístěna ve výšce 10 cm a poslední ve výšce v rozmezí 38 - 45 cm. Tyčky jsou od sebe vzdálené 10 cm. Před konstrukcí Long Jumpu tj. na jeho začátku, kde psi odrážejí své skoky , je na každé straně umístěný koridor nejméně 1,5 metru dlouhý a 80 cm vysoký, tak aby se zabránilo uskočení psa mimo dráhu. Závodník nemůže upravovat konstrukci v průběhu závodu, tak aby byl změněn účel a funkce dané konstrukce, disciplíny, jako takové, je nepřípustné. Úkolem psa je přeskočit co nejvíc tyček na konstrukci kterou připravil pořadatel a skočit co nejdále v souladu s pravidly dané disciplíny.

PRAVIDLA DISCIPLÍNY:

1.      Soutěžící pes je po dobu pokusu na volno. Může však pracovat s obojkem a na vodítku. Pes začíná na libovolné vzdálenosti nejméně však na 150 cm.

2.      Minimální posun vzdálenosti je 10 cm. Může být i 20cm, 30cm dle uvážení handlera. Vždy však násobek deseti.

3. Soutežící pes má za celou soutež povoleny pouze tři neplatné pokusy. Neplatným pokusem se rozumí to, že pes při přeskoku nepřeskočí stanovenou vzdálenost a shodí tyčky a nebo uskuteční skok, ale dopadne mimo doskočiště. Za neplatný pokus/faul je považován i prošlap packou/packami psa mezi tyče bez toho aniž by došlo ke shození tyček.

 1. Shozená tyč je ta, která opustí žlábek nosné konstrukce a z této spadne na zem. Za neplatný pokus se počítá i tyčka, která vypadne z jednoho ( nebo z obou ) žlábků, zůstane na konstrukci, ale posune se ob jeden nebo více žlábků, kdy je zcela jedno, zda li směrem na začátek a nebo konec nosné konstrukce. Zůstane li tyč alespoň v jednom žlábku nosné konstrukce a druhý konec tyče se neposune ob jeden nebo více žlábků, je pokus platný.

5.      Po třech neplatných pokusech, pes může pokračovat v soutěži. Jeho další pokusy musí být bezchybné. Čtvrtým neplatným pokusem pes v soutěži končí.

6.      Pes musí zdolat základní vzdálenost, která mu byla na pokyn handlera nastavena. Po jejím zdolání, může pokračovat na libovolné vzdálenosti zvolené handlerem dál až do vyčerpání všech neplatných pokusů. V průběhu skoku na nastavené vzdálenosti (byť došlo i k několika neplatným pokusům) lze psovi nechat nastavit vzdálenost jinou, vždy však musí být delší, než byla vzdálenost předchozí.

7.      Pomocníci 2x / handler, je-li třeba, vypouští psa nebo pomáhá při zachycení psa po skoku. Handler je povinen zajistit zachycení psa po skoku. Handler i pomocník se můžou ve svých rolích libovolně střídat.

8.      Vítězem se stává pes/fena ,který skočil nejdále, bez toho aby shodil tyčku. Při shodném výsledku více psů rozhodují neplatné pokusy, a pokud ani ty nerozhodnou, rozhoduje tzv. rozskok v rámci všech výše uvedených pravidel, až do té doby než se rozhodne.

9. Psi, kteří nesoutěží, se nesmí vyskytovat v prostoru kolem dráhy a v prostoru cíle.

 1. SPRINT 50, 80, 100 metrů

a) individual

Kategorie: feny
psi

Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

POPIS:

Každý pes musí uběhnout samostatně co nejrychleji vymezenou trať 50, 80, nebo 100 metrů. Pes běží za střapcem taženém na lanku pomocí navijáku.

PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 1. Pes běží ve vymezeném koridoru 2 metry širokém a 50, 80 nebo 100 metrů dlouhém. Bočnice koridoru jsou min. 80 - 120cm vysoké.

 2. Pes je na volno opatřený jen obojkem.

 3. Pes je vypouštěn handlerem / pomocníkem tzv. z ruky, popřípadě ze startovacího boxu. Handler je povinen zajistit zachycení psa v cíli.

 4. Každý pes má dva pokusy běhu, přičemž se mu počítá do výsledkové listiny ten lepší.

 5. Vítězí pes/ fena, který uběhne vzdálenost v nejrychlejším čase. V případě shodného času je proveden rozběh a v případě opětovné shody rozhodne o vítězi los.

 6. Psi, kteří nesoutěží, se nesmí vyskytovat v prostoru kolem dráhy a v prostoru cíle.

b) raicing


Kategorie: feny
psi

Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

POPIS:

Psi závodí v předem vylosovaných dvojicích (trojicích) na vymezené trati 50, 80, nebo 100 metrů. Psi běží ve vymezeném sektoru za střapcem taženém na lanku pomocí navijáku .PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 1. Pes běží ve vymezeném koridoru 2 metry širokém a 50, 80 nebo 100 metrů dlouhém. Bočnice koridoru jsou min. 80 - 120cm vysoké.

 2. Psi jsou navolno opatřeni dresem bílé, modré nebo červené barvy. Každý pes je povinně opatřen nasazeným náhubkem.

 3. Psi jsou vypouštěni handlerem / pomocníkem tzv. z ruky, popřípadě ze startovacího boxu. Handler je
  povinnen zajistit zachycení psa v cíli.

 4. Před zahájením disciplíny se provede vylosování soupeřů a to zpravidla tak, že první část startovní listiny si
  k sobě vylosuje psy z druhé části listiny. V případě lichého počtu psů je lichý pes přiřazen k prvnímu běhu do trojice.

 5. Soutěž probíhá K.O. systémem. Do dalšího kola postupuje pes, který první proběhl cílem.

 1. Vítězí pes/ fena, který zvítězí ve všech rozbězích.

 2. V soutěži lze určit i titul BEST OF, který získá vítěz vzájemného běhu mezi vítěznou fenou a psem.

 3. Psi, kteří nesoutěží, se nesmí vyskytovat v prostoru kolem dráhy a v prostoru cíle.

10. TREADMILL RACE

Kategorie: feny
psi

Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

POPIS:

Pes běží na běhacím pásu opatřeným měřičem uběhnuté vzdálenosti po dobu 2 minut. Pes je oblečen do postroje a postroj je připevněn ke konstrukci pásu.PRAVIDLA DICIPLÍNY :

 1. Každý pes musí být v obranářském postroji. Připnutí na obojek je zakázáno!

 2. Jako návnada nesmí být použité živé zvíře nebo jeho části, popřípadě potrava.

 3. Ve vzdálenosti 10 metrů kolem pásu se nesmí vyskytovat žádný pes.

 4. Pes běží 2 minuty, čas spouští rozhodčí.

 5. Rozhodčí může kdykoliv zastavit pokus v případě, že je pes v nebezpečí. V tomto případě má pes nárok na nový pokus po 5 minutové přestávce.

 6. Dotyk s návnadou je zakázaný a taktéž jakýkoliv dotyk psa s handlerem. V tomto případě je pes
  diskvalifikován. Pes může být povzbuzován slovně.

 7. Vítězí pes s největší uběhnutou vzdáleností/indexem za dobu 2 minut.

 8. V případě rovnosti uběhnuté vzdálenosti psi běží znovu ale pouze 1 minutu, pokud ani tento běh nerozhodne. Kdyby ani tento běh nerozhodnul, rozhodne o vítězi kohoutková výška, kdy menší pes vítězí.

11. HANG TIME

Kategorie: feny
psi

Věk psa: v den závodu 15 měsíců a více.

Handler : 1

POSTUP ZÁVODU:

 1. Pes se musí zakousnout do zavěšeného peška, pešek je zavěšen ve svislé pozici, a co nejdéle na něm viset.

 1. Na způsobu jakým psovod psa na peška zavěsí nezáleží.

 1. Pes se při zavěšení nesmí dotýkat země.

 1. Pes může pracovat na volno, pokud pracuje na vodítku, tak musí být připnutý pouze na obojku, ne jinak a musí mít vždy prověšené vodítko.

 1. Vítězí pes, který vydrží viset na pešku nejdéle. Pokud vznikne remíza rozhodne o vítězi nový závěs a to se opakuje až do té doby, než rozdílný čas určí vítěze.

 1. Je dovolena jakákoliv komunikace se psem ( bez vulgarismů ). Nesmí ovšem dojít k fyzickému kontaktu s peškem ani se psem.

 1. Čas se počítá od doby, kdy psovod oznámí rozhodčímu, že je zákus Ok. Tzn. pes sám visí v zákusu na pešku, bez doteku psovoda a přitom se nedotýká země.

 1. Čas se přestává počítat od doby, kdy pes pustí peška tzn. ukončí zákus ( jednoznačně dopadne na zem ) nebo handler sám ukončí závod a odepne psa. Psa musí handler odepnout i na pokyn rozhodčího a to pokud rozhodčí uzná, že psovy jde o zdraví ( např: visí-li pes zaháknutý pouze na jednom zubu, modrá, teče mu krev z nosu atp. a již pracuje za hranici svého zdraví )

 1. V případě přetrhne-li se pešek či jiná mechanická chyba (utržená karabina atp.) závod se přeruší. Počítá se čas visu, který ukazují stopky. Majitel psa má však možnost nového pokusu s tím, že se započítá lepší pokus. Samozřejmě nastoupit již nemusí, pokud je spokojený s výsledkem. Platí naměřený čas.

 1. S ohledem na zdraví svého psa bod 3. kapitola - Podmínky účasti psovodů a psů na závodech !

Sponzoři 

 

  

28000846 10213969839074481 1238992877 n

 

 

canisbullreklama

zooveta sponzor

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440