This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

Pravidla bull sportů plemene stafordšírský bulteriér


(Příloha Řádu pro pořádání sportovních soutěží typu bull show plemene stafordšírský bulteriér v rámci bodování klubu SBTC CZ)

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 2. PRAVIDLA A POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Bull sporty jsou samostatným sportovním odvětvím s cílem prověření způsobilosti psovodů a fyzických předpokladů psů a fen (dále jen psů) včetně určení pořadí. Na jejich organizování se mimo pravidel bull sportů plemene stafordšírský bulteriér (dále jen Pravidla) vztahuje i ustanovení Řádu pro pořádání sportovních soutěží typu bull show plemene stafordšírský bulteriér v rámci bodování klubu SBTC CZ (dále jen Řád).

 • Akcí se mohou zúčastnit majitelé a psovodi (dále jen psovodi):
  a) občané ČR - členové i nečlenové klubu SBTC CZ
  b) občané jiných států
  Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem.

 • Startovné je poplatek, který psovod psa poukazuje pořadateli na úhradu nákladů spojených s prováděním akce a to i v případě, že se akce z jakýchkoli důvodů nezúčastní nebo je z ní odvolán či vyloučen, rovněž není-li akce z důvodu klimatických a jiných vážných překážek na pořadateli nezávislých, dokončena. Výši startovného určuje pořadatel, pro členy SBTC CZ může být zvýhodněno.

 • Přihláška psovoda se psem na akci je tiskopis, který musí obsahovat:

 • druh disciplín, na které je pes hlášen,

 • jméno a chovnou stanici psa,

 • pohlaví, datum narození psa,

 • jméno, bydliště psovoda psa,

 • prohlášení psovoda psa, že odpovídá za škody způsobené svým psem na akci a žeuhradí startovné i v případě, že se na akci nedostaví.
  Přihlášku možno podat formou, kterou stanoví pořadatel (písemně, elektronicky, …). Pořadatel má právo přihlášku odmítnout.

 • Potvrzení o výsledku závodů vystavuje pořadatel pro majitele psa v případě umístění do třetího místa, jako potvrzení může být brán diplom.

Jednotlivé disciplíny:

 1. WALL CLIMBING

 2. HIGH JUMP

 3. WEIGHT PULLING

 4. MONKEY TRACK

 5. TUG OF WAR

 6. A-FRAME

 7. WEIGHT DRAG PULL

 8. LONG JUMP

 9. SPRINT RACE

 10. TREADMILL RACE

 11. HANG TIME

 12. THRUST LOAD UP
 13. CLASSIC JUMP

Podmínky účasti psovodů a psů na závodech:

 1. Při akci může vést psa pouze psovod, který zná ustanovení zkušebního řádu a který je schopen psa zvládnout.

 2. Nejnižší stáří psů pro všechny disciplíny je 15 měsíců.

 3. Handler může psa povzbuzovat, hecovat a používat povolené motivační předměty. Není přípustné jakékoliv agresivní chování handlera vůči psu. Vždy všechny disciplíny vykonávat s ohledem na zdraví svého psa.

 4. Závodníci nemohou technicky u žádné disciplíny upravovat konstrukce v průběhu závodu, tak aby byl změněn účel a funkce dané konstrukce, disciplíny, jako takové, je nepřípustné. Úkolem psa je přeskočit/překonat konstrukci/překážky, které připravil pořadatel tak jak jsou v souladu s pravidly jednotlivých disciplín.

Výstroj psů, cvičební prostory, nářadí a pomůcky:

Pro všechny disciplíny je stanoven základní výstroj psa:

 1. obojek kožený a nylonový – opatřen kovovými kroužky na připnutí vodítka, zapínání kovovou přezkou, s omezením úplného zatažení smyčky,

 2. vodítko krátké, dlouhé, nebo přepínací, které musí mít psovod psa neustále v místě pořádané akce přivázaného,

 3. náhubek – drátěný, kožený nebo nylonový, velikostí odpovídající mohutnosti a tvaru hlavy konkrétního psa.

Speciální závodní výstroj psa:

 1. postroj obranářský – kožené nebo nylonové pásky vzájemně propojené na hlavě a hrudi, kolem hrudi a krku stavitelné pásky, zapínání na kovovou přezku, na hřbetě kovovými kroužky o na připínání vodítka nebo řetězu při disciplíně tug of war, postroj nesmí způsobovat zařezávání,

 2. postroj na disciplínu weight pulling a weight drag pull – nylonové pásky vzájemně propojené kolem hlavy a hrudi, kolem hrudi a krku polstrované, vzadu opatřené vymezovací hrazdičkou a svařeným kovovým okem k připnutí vozíku, nebo saní, postroj nesmí způsobovat zařezávání.

 3. řetízek uvazovací – ocelová svařovaná očka, délka řetězu 100 - 150 cm, zakončený na obou stranách ocelovou karabinou, připojuje se k obranářskému postroji při disciplíně tug of war,

 4. řetízek mezi pešky - ocelová svařovaná očka, délka řetězu 40-50 cm, zakončený na obou stranách ocelovou karabinou, řetěz je určen ke spojení pešků při disciplíně tug of war,

 5. pešek (soft) - měkčené válce z pevné syntetické tkaniny nebo jutoviny. Na disciplínu HJ, HT, WC a TOW jsou to pešci jednotných rozměrů o šířce (výrobci uvádějí) 3-5 cm a délce 25 cm. Na značce peška nezáleží, to je výhradně v režii podmínek daného pořadatele. Stejně tak jako délka poutka na TOW a HT se v zásadě používá pešek s krátkým poutkem na HJ a WC zase pešek s dlouhým poutkem. Poloha peška při těchto disciplínách je vždy jednotná a to ve svislé poloze (úzká strana visí dolů) vyjma TOW kdy pešek je v poloze kdy je rovnoběžkou se zemí.

 6. Digitální časomíra – se používá u všech disciplín, kde čas hraje zásadní roli při prokázání objektivního výsledků v dané disciplíně tj.Drag pulling, Monkey track

 7. Motivační předměty, netýká se disciplín HJ, WC, TOW a HT – povolený jsou: balonky, plyšové hračky, psí hračky, motivační pešek – motivačním peškem se rozumí: pešek je válcovitého tvaru do velikosti rozměru 50cm x 12cm jakéhokoliv výrobce s jedním popřípadě dvěma poutky na každé z delší strany peška, výrobci převážně označován jako pešek k nácviku poslušnosti nebo-li motivační pešek.

 8. Zakázán je: pamlsek, živé zvíře nebo části mrtvých zvířat a pomůcky určené výhradně k nácviku obran, jako je rukáv, řidítka na obrany apod. Výjimku tvoří tzv. motivační pešci, ty používat lze.

 9. Pokud není, v pravidlech jednotlivých disciplín uvedeno platí všeobecné pravidlo:

Dále není povoleno psa v průběhu soutěže odměňovat pamlsky ani psa naklikávat pomocí klikru. To vše se může dít až po ukončení soutěže (jednotlivého tahu v případě disciplíny WP) mimo závodní prostor.

Bodování klubu SBTC CZ:

 1. Na základě získaného bodového hodnocení za umístění v jednotlivých disciplínách do 3. místa, může člen klubu SBTC CZ, uplatnit body v bodování sportovního šampióna (viz. tabulka pro výpočet soutěže nejlepší sportovní pes a titulu sportovní šampion) ke stažení na stránkách klubu SBTC CZ (www.stafbullclub.cz).

Protesty a stížnosti:

 1. Hodnocení a výrok rozhodčího určených pořadatelem jsou konečné a proti jejich rozhodnutí nelze podat protest, ani jiné opravné prostředky.

 2. Protest na postup rozhodčího může být podán v odůvodněných případech, pouze když rozhodčí nedodržel ustanovení Řádu, Pravidel nebo když se chování a vystupování rozhodčího neslučuje s výkonem a posláním funkce.

 3. Protest na rozhodčího může být podán pouze prostřednictvím pořadatele.

 4. Protest na rozhodčího může podat pouze účastník akce (psovod nebo pomocník - nikoliv divák).

 5. Protest na rozhodčího může být podán v průběhu akce a to nejpozději při závěrečném hodnocení před ukončení akce.

 6. Protest na rozhodčího je řešen v průběhu akce nebo před jejím ukončením přímo na místě za účasti rozhodčího, pořadatele a stěžovatele. K řešení může být přizván pomocník (pomocníci) a svědci.

 7. Protest nelze podat po ukončení akce.

Zvláštní a doplňková ustanovení:

 1. Diváci mají povolen přístup na akce se svolením pořadatele jen do míst předem určených.

 2. Pořadatel je zodpovědný za zajištění pořádku a bezpečnosti celé akce, tj. všech prostorů, které jsou využívány i všech účastníků akce. Dojde-li k narušení, rozhodčí akci přerušuje, případně i ukončuje.

 3. Provinění psovoda proti ustanovení tohoto zkušebního řádu, porušení zákona na ochranu zvířat nebo porušování zásad slušného chování mohou vést k jeho vyloučení pořadatelem nebo rozhodčím z účasti na akci bez nároku na vrácení startovného.

Práva psovoda:

 1. Přihlásit se k závodům a zúčastnit se jich.

 2. Obdržet potřebné pokyny a informace, týkající se organizace závodů.

 3. Osobně se obracet na pořadatele, rozhodčího s neodkladnými dotazy týkajícími se závodu.

 4. Žádat vrácení startovného v případě, že se akce nekonala.

Povinnosti psovoda:

 1. Znát Pravidla/Řád a řídit se jeho ustanoveními.

 2. Zaplatit startovné, dopředu nebo na místě v den konání akce, v případě, že se na disciplínu nedostaví v čase konání, startovné propadá ve prospěch pořadatele.

 3. Dostavit se včas na akci.

 4. Plnit po celou dobu akce pokyny rozhodčího nebo pořadatele.

 5. Odpovídat za škody způsobené psem, kterého vede v průběhu celé akce.

 6. Dodržovat obecně platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat.

 7. Být ukázněný při jednáních s rozhodčími, pořadatelem akce, pomocníky a ostatními účastníky akce.

Práva pořadatele:

 1. Plánovat závody a volit skladbu disciplín.

 2. Stanovit výši startovného.

3. Žádat od psovoda úhradu startovného dopředu nebo na místě v den konání akce, v případě, že se na disciplínu nedostaví v čase konání, startovné propadá ve prospěch pořadatele.

4. V odůvodněných případech odvolat konání akce.

5. Po uvážení vrátit startovné.

Povinnosti pořadatele:

 1. Zajistit včasné plánování akce a zajištění dostatečného množství rozhodčích. Případně určit pomocníky.

 2. Oznámit bližší podrobnosti o akci a o těchto skutečnostech veřejně informovat.

 3. V případě odvolání akce před jejím konáním, oznámit bezodkladně toto psovodům a klubu SBTC CZ, pokud jej organizátor požádal o zařazení mezi bodované závody.

POPIS A PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN

 1. WALL CLIMBING

 2. HIGH JUMP

 3. WEIGHT PULLING

 4. MONKEY TRACK

 5. TUG OF WAR

 6. A-FRAME

 7. WEIGHT DRAG PULL

 8. LONG JUMP

 9. SPRINT RACE
 10. TREADMILL RACE

 11. HANG TIME

 12. THRUST LOAD UP                             
 13. CLASSIC JUMP

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA BULL SPORTŮ CZ 2022

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440